[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 12:46:29
yau siu siu ji chor jor
kei sud hai ok
ho yi duck dung wrong dou duck

jan wai yiu sing goei tai sin gaai duc tung, duck dung chor jau play lun sei d new heung gong yan
2019-08-17 12:46:33
Nei d day ha sin ng Ming
Lei gor ng hei yu yum
Hei Konglish!!!
2019-08-17 12:46:35
TUI BAO KUI~~~~
2019-08-17 12:46:41
NGO BONG SAU TUIt
2019-08-17 12:46:41
ngo tui
2019-08-17 12:46:43
mei tai gor lin deng gum dor english
tui tui kui
2019-08-17 12:46:46
Mm Tui mm hai gwamuijai la
2019-08-17 12:46:48
tui bao kui
2019-08-17 12:46:48
tui
2019-08-17 12:46:48
TUI AH DUI NEI SI FUI
2019-08-17 12:46:49
[member]重點係自己人先會睇得明, 唔通鬼佬用暗號仲同你講文法?講串字? [/member]
2019-08-17 12:46:49
Tui
2019-08-17 12:47:03
diu 9 lai day! Focus on 818 Ng Ho Da Fay Gay
2019-08-17 12:47:05
Ho Fong Fa ar CHING
2019-08-17 12:47:07
wa diu
ho lun genius
2019-08-17 12:47:10
ho l jeng
2019-08-17 12:47:10
ying goi mou
2019-08-17 12:47:17
2019-08-17 12:47:22
TUI
2019-08-17 12:47:25
YUI
2019-08-17 12:47:30
ngo jung jyut ping gei dim syun
2019-08-17 12:47:35
ying zen, ngei gui tai yi gu
yiu men jeu men yit di mou nei tou di ge men tei:
"zen gan bin dou sik ye?"
"bin dou you nui gup?"
2019-08-17 12:47:36
yup lung jor lai la, kwok fok heng gong, see doi gak ming!!!
2019-08-17 12:47:37
mk mui ho yea
818 kin
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞