[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 11:53:48
TUI
2019-08-17 11:53:53
HO BALL!
DUC WOO!
TUI!
2019-08-17 11:53:53
help pish then
2019-08-17 11:53:57
lau ju, hai "dai ga" ng hai "da ga"
gei ju ting yat ng lan ho se chor
2019-08-17 11:53:57
917 hung to
2019-08-17 11:54:13
2019-08-17 11:54:21
Wa diu nei zhen hai ho sing ah dai lo
Hong Kong sin Yau ge yeh
2019-08-17 11:54:37
Tui
2019-08-17 11:54:45
Chi lun sin, tai duc ho sun fu
2019-08-17 11:54:49
ying goi gongnui ping yum add mai ying mun gum yeung yung jung better
2019-08-17 11:54:55
Ng goi sai wor ging gi chiu yan
2019-08-17 11:54:58
Tui
2019-08-17 11:54:59
Chi 9 sin hk ppl really ho lun creative
2019-08-17 11:55:01
Tui
2019-08-17 11:55:03
Chat yi yet Baat yi yat!!
2019-08-17 11:55:05
Tui
2019-08-17 11:55:13
818 wai yuen kin
2019-08-17 11:55:18
Siu lun die sick tai Ng sick dai fo song man
2019-08-17 11:55:39
Bong tui!!! Ndklmch!!
2019-08-17 11:55:48
Bada nei dou gei ging gum dou lum dou
Le d fou sing men yinggoi hai duc hk ppl sik
2019-08-17 11:55:49
TUI
2019-08-17 11:56:00
Barn popo wui ng wui yi wai hai ngoi sing mun
2019-08-17 11:56:00
ngai chun tsai tung dai luk tsai dou ng sic tai
2019-08-17 11:56:03
Lin Ji Din Dou Cha Ng Dou!
Lau G Ho Sing Muk!!!!!!
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞