[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 14:57:53
Ng Tui Ng duc ar
2019-08-17 14:57:54
Tui
2019-08-17 14:57:58
2019-08-17 14:58:00
Tai dak ming
2019-08-17 14:58:19
Dai nic tui!!!!
2019-08-17 14:58:23
wëì!!! yãü mo yæn gęi duck 「chør lün mo hæn touch」S language??? advance level
不過老餅先知係乜
2019-08-17 14:58:27
Tui

2019-08-17 14:58:46
2019-08-17 14:58:56
2019-08-17 14:58:58
818 Wai Yuen Geen!
2019-08-17 14:59:15
sei la ngo zen hai sik yau yan ng L sik tai ga
2019-08-17 14:59:20
nei baan yau hai mai chi lun Jor sintui lun bau kui !!!! diu nei lo mo chau fa high!!!!!
2019-08-17 14:59:27
tui
2019-08-17 14:59:32
TUI
2019-08-17 14:59:44
2019-08-17 15:00:11
Ho lun jeng ah diu!!!
TUI NEI LO MO AHHH!!!!
2019-08-17 15:00:17
tui!
2019-08-17 15:00:26
Hing hing yat tui
2019-08-17 15:00:46
P pai dou yiu tui, tui kui lo mo gor lo mo
2019-08-17 15:00:51
Tui Bow!
2019-08-17 15:01:03
Ngo yiu sheung po suen
2019-08-17 15:01:12
ke sud hei ng hei Chun bou hk youth dou ming
ming ming yuen cyun mo rules
dim guid ngo Tai duc ming
2019-08-17 15:01:23
Canto ping yum bullet proof from translation
Ho L ging
2019-08-17 15:01:23
thng nei tui bao kui xdd
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞