[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 09:34:30
Tui lung bao kui
2019-08-17 09:34:38
Ming hai ho Ming nei up mug
2019-08-17 09:34:54
2019-08-17 09:35:12
tui
2019-08-17 09:35:16
tiu, 818 gin....
2019-08-17 09:35:31
tui, 818 gin....
2019-08-17 09:35:33
TUI
2019-08-17 09:36:18
diu jau suen popo tai dou daai gaa upmud spring
dou mo duc yung lai jo ching tong jing gung la
faat gwun dou tai ng ming
2019-08-17 09:36:23
Tui!!!!
Lau ju tai sing la!!
2019-08-17 09:36:47
2019-08-17 09:36:59
Dlgh Cls jm9 dllm ho lun din Tui lun bao kui!!!!!!!!
2019-08-17 09:37:03
ngo ming ah le chiu ho go chiu
2019-08-17 09:37:29
YAT DING YIU TUI LA DIU!
2019-08-17 09:37:30
lee jiu ho go chiu sin arm
2019-08-17 09:37:33
P pai jai tui ng dou dou jiu tui
ngo dei hai for sing yan, gong for sing man
2019-08-17 09:37:52
Cls?
2019-08-17 09:37:59
Diu nei
Kongish pingyum dou yau
Ho Lang jeng ah
Let’s write on chi pei n bring to Wai dou lei ah Gong Yuen la
2019-08-17 09:38:13
NGO TAI DUK MING
2019-08-17 09:38:40
Tai duck Ming jao duck la ~
2019-08-17 09:38:53
P paai jai gaa yau ah
2019-08-17 09:39:57
P pai jai tui ng dou post ah ho lun charm
2019-08-17 09:40:03
kin dao yau ghost
sad kui spring bag
2019-08-17 09:40:44
arm la, tai duc ming jau duc
yan yan dou yat yeung
daai luk yan jau tai duc ming gaa lar
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞