[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 11:29:58
Tui ahhh
2019-08-17 11:29:59
tai duc ho sun fu
2019-08-17 11:30:04
Cornfoot Hern gone see dot gaming
2019-08-17 11:30:04
Tui kui lo mo
2019-08-17 11:30:11
tui nei lou mei!!!
2019-08-17 11:30:13
2019-08-17 11:30:14
Cornfoot Hern gone see dot gaming
2019-08-17 11:30:16
Da dor d jau duc ga lah.
2019-08-17 11:30:31
Cornfoot Hern gone see dot gaming
2019-08-17 11:30:41
Cornfoot Hern gone see dot gaming
2019-08-17 11:30:43
tui
2019-08-17 11:30:46
TUI
2019-08-17 11:30:49
For sing man tai wo kaiiii lol
Ngor they connected !!!
2019-08-17 11:30:49
SONG TUI TUI BAO KUI
2019-08-17 11:30:53
teng yat kin
2019-08-17 11:30:59
ng chi chung yi wai hai do kong kun yue nam wah

but lau dong lai
2019-08-17 11:31:03
Bon nei tui bai kui ar
Gon sai d 5 cents leave
2019-08-17 11:31:03
tui bao hui
2019-08-17 11:31:30
Tui
Le gor zin sut ho yau yong
2019-08-17 11:31:34
Ng kong ng gi nei kong gun Vietnam wa
2019-08-17 11:31:35
Bong Sau Tui Bao Kui!
2019-08-17 11:31:43
tuiii
2019-08-17 11:31:55
818改左兩點!
【 818 連 豬 Challenge 】連登仔快撚啲入黎畫連豬 Post Story!
https://lih.kg/1477858
- 分享自 LIHKG 討論區818連豬Challenge
畫連豬,post IG,tag三個朋友
比所有人都知818有民陣集會
每個人嘅宣傳都好緊要!

2019-08-17 11:31:56
Yiû gà d fü hõ
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞