[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 17:25:08
bong sau tui
2019-08-17 17:25:30

2019-08-17 17:26:32
TUI LUNG BAO KUI
2019-08-17 17:26:59
tui bao kui lah diu!
2019-08-17 17:27:34
Ho Lun Laan Ming Ar DLLM
2019-08-17 17:27:42
2019-08-17 17:28:50
Tui bao
2019-08-17 17:29:08
ng sai gum ying jun yong official gwong dong wa ping yum
(tai duk ho lun sun fu ah diu nei lo mo)
2019-08-17 17:29:09
tai walk ng hai ho shake dai
But Rui
2019-08-17 17:29:14
2019-08-17 17:29:20
Seng baan sei gongnui
2019-08-17 17:29:24
Tui bao kui hai heung gong yun jau wui sik tai
2019-08-17 17:29:35
Sik gong yat ding hai gong Chinglish
2019-08-17 17:29:37
mm mo jik hak sau pei
2019-08-17 17:29:52
Yee hau yu gwo hong kong duk lap hau yung yee go fong fa do ho ling do de yan yung yee hok gong dung wa

Tui!!
2019-08-17 17:29:56
TUI
2019-08-17 17:29:59
tui tui sin
2019-08-17 17:30:08
tui
2019-08-17 17:30:53
le gor hai ICQ , window 98
2019-08-17 17:31:10
立即普選 否則攬炒
2019-08-17 17:31:12
tui bao kui!!
2019-08-17 17:31:19
fo sing man dou connected
2019-08-17 17:31:40
TUI
TING YAT GIN!!!!
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞