[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 10:00:44
Tui

ke sut ngo sic tai ng sic da, hai wui tai duc yau siu siu sun fu
2019-08-17 10:00:47
Gongnui lei gor ying man ji yiu fong yup au chun ji din
2019-08-17 10:01:08
2019-08-17 10:01:12
use more港東話拼音輸入法 jau sik ga la
2019-08-17 10:01:44
cls duo ngo 5 sick tai
wui 5 wui tai nan
2019-08-17 10:01:47
ng hai ah nei da duc ho ho ah
2019-08-17 10:01:53
TUI
2019-08-17 10:02:00
Ho lah Bon nei tui har
Ging wor ching
2019-08-17 10:02:36
cls 1 lou see my brain auto load jor bar BungMui voice chut nei

wai 1 problem is nin me hk dai dou read duk ho slow

any fat tmr WaiYuen see

GwongFukHK
SiDoiGakMing
2019-08-17 10:02:43
我最差拼音
死梗,
2019-08-17 10:02:43
tuiiiiiii
2019-08-17 10:02:44
Tai duck ho sun fu
2019-08-17 10:03:07
tui bao
2019-08-17 10:03:26
p pai zai bong tui. fo sing men gah chiu yu mou duck su
2019-08-17 10:03:29
Becuz nei 5 hai gong nui lor
2019-08-17 10:03:32
tui bow kui!
2019-08-17 10:03:41
Tui ah!! Jeng ah ngo dey yee hau gum yern cau tung!! Joi geen la mon post gau!!
2019-08-17 10:03:52
Dan hai fon Ng dou heung gong ge popo gwa wor
2019-08-17 10:03:52
Tui
2019-08-17 10:04:03
up mud ah chisin🤣
2019-08-17 10:04:23
Tui kui lo mo!
2019-08-17 10:04:27
nei yau gwai yau host
D Laan Yeung ho nan wui gu dou
2019-08-17 10:04:31
TUI
2019-08-17 10:04:32
fun fun chung d mon post hug king dou tai ng lun ming

yung gor ICQ gei fai chun immediately gi mei si

ICQ ar dllm ho lun why gau

P pai bon tui
2019-08-17 10:05:14
TUI BAO NEI SI NGAN
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞