[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 11:02:04
Tai lung die ngo
But zichi zichi
2019-08-17 11:02:17
Yuet nam tone heung tai kar ho
2019-08-17 11:02:22
Gaû gà fû ho hor yī tsang ga lañ doū
2019-08-17 11:02:24
TIU
2019-08-17 11:02:24
Jeng wo diu
2019-08-17 11:02:25
818 和理非 着黑衫 帶gear 保護自己
————————— 七大訴求 —————————
一、徹底撤回修例
二、收回暴動定義
三、撤銷對今為所有反送中抗爭者控罪
四、徹底追究警隊濫權情況
五、以行政命令解散立法會,立即實行雙真普選
六、要求永不落實「社會信用評分系統」
七、要求移除全港「多功能智慧燈柱」
2019-08-17 11:02:29
gwong fuk heung gong
shi doui gal ming
2019-08-17 11:02:31
tui
2019-08-17 11:02:36
Ng lun ming what 7 u guy say ?
2019-08-17 11:02:39
Yuen loi Fong song mun = Mars man
Fo sing man ho chi arm yum d
2019-08-17 11:02:49
diu sai lei dei si fak
2019-08-17 11:02:56
2019-08-17 11:03:02
ZUN HAI TAI DUK MING AH DIU
TUI!
2019-08-17 11:03:05
Dai luk jai ng lun sick tai
2019-08-17 11:03:10
ho mean lol but ngo chung e
2019-08-17 11:03:15
gak
2019-08-17 11:03:15
D popo hor lung dou sik la
Bud gwor gung on jau mei bid sik

Gwong fuk heung gong
Si doi garp ming
2019-08-17 11:03:30
Tui ahhhh
2019-08-17 11:03:31
CHOR CHOR TAI HO NAN MING. TAI KAWN GOR DU OK WO!
SO KING AR LIHKG SON!
GEI DUK ADD D YING MUN FROM TIME TO TIME SO AS TO GAU LEUN D FIVE MO!
2019-08-17 11:03:45
TUI
2019-08-17 11:03:45
Mo duk she
2019-08-17 11:03:48
On9 Mo Gig Harn
2019-08-17 11:04:02
Tui
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞