[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 13:53:30
diu nei ngo gingyin tai duc ming sai sang gor post
2019-08-17 13:53:31
ding, tai dou ngo ho sun fu
2019-08-17 13:53:32
Kei sut popo yut ding yau yun tai duc ming... ngo boss 50 yo dou ming, da ga ng ho gum hoi sum
2019-08-17 13:53:37
Diu nei up mak 7
2019-08-17 13:53:37
pei gor good lei dai
tui
2019-08-17 13:53:39
Tui!!!
2019-08-17 13:53:58
Chi lun sintai lun dou tau dou wan
2019-08-17 13:54:00
tui!
2019-08-17 13:54:02
Tui bao kui! Bud gor hor neng ho dor zi gay yan dou tai ng ming....
2019-08-17 13:54:06
Tui arrrr
2019-08-17 13:54:08
TUI
2019-08-17 13:54:11
TUI!
2019-08-17 13:54:19
2019-08-17 13:54:28
P pei jai tui ng dou
2019-08-17 13:54:35
PISH!!!!!!!!
2019-08-17 13:54:43
diu tai duc ming ah ho lun geng
jo jor ho loi cd rom lin acc dou mo hoi gwo
yan wai nei lei gor po por lun jor chu

tui

SZE DOI GAK MING
GWONG FUK HEUNG GONG

2019-08-17 13:54:44
Gai juk tui
Ngo dei ng hor yi shu ar gum chi
2019-08-17 13:55:00
Chuk gwai gum say dui sun mo hei
2019-08-17 13:55:01
Diu nei nei gor post ngo Tai L jor sub Xi sin Tai tak Ming
2019-08-17 13:55:02
Tai duck ming
2019-08-17 13:55:03
TUI
2019-08-17 13:55:04
Tui
2019-08-17 13:55:04
Tui ah dllm p Pai jai
2019-08-17 13:55:06
Yiu tai sai lei go post di man
Gei yuet dou tai ng Yuen
2019-08-17 13:55:15
5555555!
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞