[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 15:29:37
Nei gum yeung d gov wui tai dou ga diu
2019-08-17 15:29:52
Ging gwo mor see mut ma
Jeng ah!!!
2019-08-17 15:29:59
tuiiiiii
2019-08-17 15:30:37
TUI
2019-08-17 15:30:42
KWONG FUK HERN KONG
SI DOI KAK MING
2019-08-17 15:30:44
ho lun jeng
daan hai m ho hai "m"
ng dai sou kau hai "ng"
fan faan hoi
between tui!!!!!
2019-08-17 15:30:45
Tui
2019-08-17 15:30:45
Yi d hai sec sch ho popular la noww so yinggoi ho dor yun wui tai duk ming
2019-08-17 15:31:20
tui ah diu
2019-08-17 15:31:39
tui bao kui

Ng dai so kau
Kuet yat but ho!

2019-08-17 15:31:56
Tuiiiii
2019-08-17 15:32:10
Tui lun bao ar
2019-08-17 15:32:20
TUI BAO KUI!!!
2019-08-17 15:32:41
Chi lun sin, long time no c fo sing man
2019-08-17 15:32:55
Tui
2019-08-17 15:33:11
Bon nei tui tui po‼️ nei gor fong fart gei yau yung
2019-08-17 15:33:18
sup gei nin chin yi ging yung la yun wai sms da jung man ho ma faan
2019-08-17 15:33:20
Go zat men, tui bao kui!!!!
2019-08-17 15:33:35
Heng heng yat tui
2019-08-17 15:34:33
KWONG FUK HERN KONG
SI DOI GAK MING
NG DAI SO KAU
KUET YUT BUC HOR
2019-08-17 15:34:44
Tui ah ho lun jeng ah
2019-08-17 15:34:48
Tui l bao kui
Hak ging sau pei
2019-08-17 15:35:52
Jok wai yat gor ping yam lung
Gin dou lei gor post sin gok duc ji gey hai jan heung gong yan
Hahaha diu lei ho lung jeng
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞