[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 14:50:05
Gwong Fuk Heung Gong
See Doi Gaak Ming
2019-08-17 14:50:06
TUI
2019-08-17 14:50:09
TUI, TUNG NGO DAI DAI POWER TUI YA DIU
2019-08-17 14:50:21
2019-08-17 14:50:22
Tui kui low may a ding cls
2019-08-17 14:50:33
TING JAT6 GEI DUCK 出黎
Dui why so difficult
2019-08-17 14:50:33
Lol tai duck ming surprisingly
2019-08-17 14:50:45
Tui!
2019-08-17 14:50:56
lei gor hai kongnui ping yum
nei sik mud 9
2019-08-17 14:51:02
Kit chut dik yat sao
2019-08-17 14:51:02
Yak chai Yui kui lo mo
2019-08-17 14:51:09
Heung gong ga yay!!
2019-08-17 14:51:12
TUI
2019-08-17 14:51:12
TUI
2019-08-17 14:51:22
P pai bong tui
2019-08-17 14:51:24
mo sai 5 mo
2019-08-17 14:51:41
Ho din ah nei day
2019-08-17 14:51:52
OTHER POST DOU YUNG KONGNUISH AH
BONG BONG SAU
2019-08-17 14:52:02
diu nei zan hai yong jyuping jau yiu se mai sing diu wor

yi wai zi gei hui jor Vietnam lun tan

Kong lui we connect
2019-08-17 14:52:02
2019-08-17 14:52:07
Tui kui lo mo!!!!

Guong fuk HK, si doi gak minggggg!!!
2019-08-17 14:52:21
d gwai dou tai duck ming wor
2019-08-17 14:52:33
Tai dou Ho tau tung
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞