[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 02:55:42
Jo tau
2019-08-17 02:56:16
Lol
Ho
Cu tmr
2019-08-17 02:56:30
KWONG FUK HERN KONG
SI DOI GAK MING
NG DAI SO KAU
KUET YUT BUC HOR


DAI LUK NG MO
SAU PEI!!!
2019-08-17 02:58:31
TII BAO KUI
2019-08-17 03:04:04
TUI
2019-08-17 03:04:55
Sui yin tai dou ngo ho lun sun fu, dan hai jan hai dak wor! Ng mo ng lun meng ngo dei gong mud!!!!!! Meng gei sin hai real hongkongers!
Lihkg sun language!!!!!
Heng gong yan ga yau!!!!
2019-08-17 03:17:10
yat gor ji : dim ar!
2019-08-17 03:19:00
Yiu fa d si gan hui liu gai ha
2019-08-17 03:25:03
Philippine TONG Indonesian ZE ZE DOU TAI TAK MING NG MO NG MING
2019-08-17 03:25:22
tui bao!!
2019-08-17 03:29:38
dim gai ngo ho dor dou tai ng ming
2019-08-17 03:34:51
tui
2019-08-17 03:37:12
KWONG FUK HEUNG GONG
SI DOI GART MING
2019-08-17 03:40:14
TUI
2019-08-17 03:52:27
Dan hai d gwei ho lung hai hk yun lei ga wor
2019-08-17 04:03:42
hard ging wan ngan
2019-08-17 04:09:20
Tui tiu mou meh hoho wan?
2019-08-17 04:17:20
2019-08-17 04:19:17
TUI AH DIU
2019-08-17 04:20:48
diu ho lun lan read ar
2019-08-17 04:21:20
Diu nei
Gou post ho cls
Tui
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞