[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 14:33:37
tuiiiii!!
2019-08-17 14:33:41
tui
2019-08-17 14:33:48
Ah ngo dllm ho lun jeng
2019-08-17 14:33:50
tui
2019-08-17 14:33:53
Kong fuk heung gong
Si doy gap ming

Tui bao kui
2019-08-17 14:34:00
d ah sok tai ng tai duc ming gaaaa
btw its “dai ga” not “da ga”
think jor ho lun noi dllm
2019-08-17 14:34:13
TUI BAO KUI!
2019-08-17 14:34:14
ho gao siu ah
first time see lihkg gum dor ying men

GWONG FUK HEUNG GONG SI DOI GAP MING!!!!!!!
2019-08-17 14:34:19
Tai dou ngo lei! Ho ball ching👍🏻
2019-08-17 14:34:19
gum hak ging lei
2019-08-17 14:34:22
Gung chan don ngo diu nei gor lo mo!
2019-08-17 14:34:24
Tui
2019-08-17 14:34:32
HO L JENG AH DING~
2019-08-17 14:34:33
tui
2019-08-17 14:34:36
good idea

Kwong fuk hern kong
Si doi gak ming
2019-08-17 14:34:42
NG TUI NG SI YAN!!
2019-08-17 14:34:43
P pai dou yiu tui
2019-08-17 14:34:46
Tui
2019-08-17 14:34:49
Tui
2019-08-17 14:34:51
tui
2019-08-17 14:34:57
TUI
2019-08-17 14:34:59
TAI TAI LIK TUI LOK HUI!!!!!!!!!!!
2019-08-17 14:35:02
tui tui tui
2019-08-17 14:35:04
Dllm chi leng sin😂😂😂😂
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞