[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 09:46:25
le gor jeng hai tai mm ming wor
2019-08-17 09:46:33
lo suk goun wo dou tai jor ho noi sin meng
buk go dou hai yuk go ho fong fak
2019-08-17 09:46:39
HOR SI YI SI YUNG SI MAI SI KONG SI NUI SI GA SI MUK SI FAK SI LOL
2019-08-17 09:46:48
ngo 5g nei gong mud
2019-08-17 09:46:55
Ching, nei bin dou heung haa?
2019-08-17 09:47:18
Go Jup
2019-08-17 09:47:32
lee gor hai jyut ping
ngo dei ying goi yung gong nui ping sin arm
2019-08-17 09:47:37
siu sei ngo
TUI!!!
2019-08-17 09:47:47
HEUNG GONG YUN HO LUN GING
CHI LUN SIN
TUI
2019-08-17 09:48:28
wo nei lo mo
2019-08-17 09:49:01
Yat bat gor tui
2019-08-17 09:49:11
Diu ngo dau hai ming d ng ming d ja, wui ng wui Tai lan ar
2019-08-17 09:50:39
nei yau gum heng ding d ghost Ng sik chinglish?
2019-08-17 09:51:08
DIU! Ng Tui Ng Hai Yann!!!
2019-08-17 09:51:32
YAU D BAK BAK POR POR WUI TAI NG MING GAH WOR
2019-08-17 09:51:47
Tui
2019-08-17 09:51:48
Ask him

Ching, you have Brian problem?

Are you freedom hi?

How do you go to school?

之類 就即刻分到
2019-08-17 09:51:56
5 g guo ngo dim da ar ching
yak si sing 5 he ngo duo 5 shion ga
2019-08-17 09:51:56
Yat ding yiu tui la diu!
2019-08-17 09:51:57
wah diu, jan hai work wor
2019-08-17 09:52:10
sik dou mo lun yung
faat gwun ng sik
2019-08-17 09:52:43
yau hor yi jer
2019-08-17 09:53:01
Tui! Ho Lan Sing Ah Diu Nei
2019-08-17 09:53:15
Tui dou bao
2019-08-17 09:53:55
ngo bong nei bo tsap la

5 g gor ngo tsi dim da ah ching
yat si sing 5 hey ngo dou 5 seung gaa
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞