[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 12:02:06
YUI AA DIU LEI!!!!!
2019-08-17 12:02:17
Yung English yao ng duc. Bud gor identify jor d g na sin.
2019-08-17 12:02:38
TUI
2019-08-17 12:02:40
Bong sau tui la
2019-08-17 12:02:50
Bei yun diu jor gum noi geh gong nui yeh jung yu yau yung!!
2019-08-17 12:03:07
Diu ng lun sik ah
2019-08-17 12:03:09
818yuddingyiugeendoudaiga!!!!!

[size=6]Gwonfokheunggong
Sidoigakming!!!!
[/size=4]

2019-08-17 12:03:17
TUIIIIIII
2019-08-17 12:03:38
Tui
2019-08-17 12:03:38
Bong sau tui la
2019-08-17 12:03:46
Real heart plastic?
2019-08-17 12:03:50
Dan hei ngo gok dek d popo duo yau ho lan tai dek ming wor
2019-08-17 12:04:00
TUI ! BAO HUT DOU NG GOT !!!
2019-08-17 12:04:09
Diungohol7 byeee
2019-08-17 12:04:09
2019-08-17 12:04:12
Diu lei lo mei kong nui mun

2019-08-17 12:04:13
TUIIIIIIIIII
2019-08-17 12:04:14
ho dor heung gong yun dou tai ng ming ga wor
2019-08-17 12:04:18
Ng dai so kau
Kue yat muc hor
2019-08-17 12:04:49
mon po la sei huk ging
dllm si ha gau di gon on tai lo
2019-08-17 12:04:49
Tui bao kui ho jeng ah dllm
2019-08-17 12:04:56
Bud horr
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞