[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 11:40:06
tui lun bao kui DIU NEI LO MO!!!
2019-08-17 11:40:17
Gum yee hau tai live dou gum gong yeh lah ji siu mo jor d ng mo ng sai gum L fan lor
2019-08-17 11:40:18
Bong tui
2019-08-17 11:40:26
Fai L d tong ngo tui
2019-08-17 11:40:31
Tui ar
2019-08-17 11:40:35
Tui ah~
2019-08-17 11:40:54
Tui
2019-08-17 11:40:54
Tui bao kui!
2019-08-17 11:40:59
TUI AR
2019-08-17 11:40:59
2019-08-17 11:41:04
TUI AHHHHHH
2019-08-17 11:41:05
Ngo lum gun le. Hai mai dor so kong lui sin sik tai or ming. Kong narm ming ng ming ga.
2019-08-17 11:41:06
push
2019-08-17 11:41:19
Tui
2019-08-17 11:41:19
tui
2019-08-17 11:41:20
Ho noi mo daa gong nui ying man lah dai gaa tai mm tai duck ming ahhh
2019-08-17 11:41:23
Tui!!!!!!!!
2019-08-17 11:41:23
Tui bao nei lo mo ah
2019-08-17 11:41:26
TUI BAO LI LO MO
2019-08-17 11:41:33
8.18 TUI BAO KUI
8.11 YI EYE WAN EYE
2019-08-17 11:41:33
Chisin tai dou ho sun fu, why dont we just gong ying mun G Nah Yun’s accent is very heavy, we can identify their accent at once
2019-08-17 11:41:35
Tui bao
2019-08-17 11:41:41
TUI
2019-08-17 11:41:45
Tai ng ming yung English duc ng duc?
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞