[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 12:24:49
TUI!
2019-08-17 12:25:00
Tai dou ho sun fu! but bong nei tui!!!!!
2019-08-17 12:25:00
TUI
2019-08-17 12:25:02
tui!!!
2019-08-17 12:25:10
cyun4 man4 hok6 jyut6 ping3 laa1 diu2, m4 hou2 bei2 daai6 luk6 gau2 man4 faa3 cam1 loek6 ngo3 dei6 aa1! teoi1 baau3 keoi5!
2019-08-17 12:25:10
big6 ng mo jai tai ng ming
2019-08-17 12:25:17
TUI
2019-08-17 12:25:25
TUI
2019-08-17 12:25:28
Ngai chun jai dou sheung kao kong lui. Sheung go pan kong lui
2019-08-17 12:25:29
TUI
2019-08-17 12:25:47
Tui
2019-08-17 12:25:50
Ngo practice dor nin ge kong nui language jung yu yau yung laaa
2019-08-17 12:25:55
TUI
2019-08-17 12:25:59
2019-08-17 12:26:03
G dou
2019-08-17 12:26:04
Chi sin!!!!
Really duc hk yan sin wui tai duc ming

Shui yin sing yud siu yan bang ABC da ping yum
2019-08-17 12:26:05
ching sic d yeah
2019-08-17 12:26:08
tui lun bao ah dllm ho lun zat jeng ahh
2019-08-17 12:26:10
2019-08-17 12:26:11
Tui bao kui! Ngor zhui zhung yi tai konglui zi tai!
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞