[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 12:44:50
為培訓大家嘅能力, 請大家裝呢個 keyboard
wei pui fen dai ga gea neng lik , cing dai ga jong nei gor keyboard


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.inputmethod.cantonese
2019-08-17 12:44:54
TUI
2019-08-17 12:44:54
gchi
2019-08-17 12:44:56
ng ho yi duc ngor see dou lor
2019-08-17 12:45:00
Tho
2019-08-17 12:45:00
Tui
2019-08-17 12:45:03
ng gun ju dook tai ng ming ga
2019-08-17 12:45:07
TUi
2019-08-17 12:45:10
2019-08-17 12:45:16
si doi guat ming, kwong fuk hong kong
2019-08-17 12:45:18
Ngo da Yuen dou lum jor zhen
Coz ngo dou mei pit Ming ngo da mup 9
Diu
2019-08-17 12:45:38
Diu hao lung zing ar
gwai hi ng lung ming ga
siu 4 ngor
2019-08-17 12:45:47
tui bao kui lo mei!!!
2019-08-17 12:45:49
d mon post popo yud ding hai ng ming ngo dei up mud yeh
coz kui dei lin d english alphabet dou ng sik tai
2019-08-17 12:45:50
tui ah diu kui
2019-08-17 12:45:50
BON TUI
HO LOI MO GUM DA ZI LAH
2019-08-17 12:45:54
Yau mo App Store ga?
2019-08-17 12:45:57
Haai hong kong almost gor gor dou wui sik taai
Ng g dim gaai ngo ho fluent
2019-08-17 12:45:58
TUI
2019-08-17 12:46:04
禾 sheung diu gau 梨 day baan ngai chun jai
2019-08-17 12:46:10
Ba da
Wo Yuen cyun Ng Ming
2019-08-17 12:46:13
Warn lun sei d hark ging
2019-08-17 12:46:23
Dim wui ng ming ah
Le gor po ying goi hai jok 5 mo
2019-08-17 12:46:24
Nei ho let let chu
Yat chai tui
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞