[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 18:57:05
Tui lun bao kui
2019-08-17 18:57:16
tui!!!!
gau hai ng wui sik tai ge
2019-08-17 18:57:33

MING BAK
2019-08-17 18:57:58
Tui
2019-08-17 18:58:33
kong nui man chung yu dai pai yung cheung la
hueng kong yun ga yau!
2019-08-17 18:58:56
Diu nei tai lun dao ngo
2019-08-17 18:59:45
TUI
2019-08-17 19:03:10
tai mm ming hai 5cents
2019-08-17 19:03:42
tui
2019-08-17 19:05:05
Guong fuk heung gong
2019-08-17 19:06:09
818 和理非 着黑衫 帶gear 保護自己 砂布封右眼
完左遊行入機場

入嚟拎大量長輩圖
https://lih.kg/1480006
- 分享自 LIHKG 討論區
————————— 七大訴求 —————————
一、徹底撤回修例
二、收回暴動定義
三、撤銷對今為所有反送中抗爭者控罪
四、徹底追究警隊濫權情況
五、以行政命令解散立法會,立即實行雙真普選
六、要求永不落實「社會信用評分系統」
七、要求移除全港「多功能智慧燈柱」
2019-08-17 19:07:51
#Ng Dai Sou Kou
#Kut Yat But Ho
#Hing Dei Pa Sann
#Kok Yau Kok Jou
#But Dut Fui, But Kok Zek, But Fun Fa
2019-08-17 19:08:08
Tai Ng Ming
Ho Lan Ming
Din Sheun Ho
2019-08-17 19:08:13
2019-08-17 19:08:23
d dog hai mk jai lei ga wor, ying guoi ho yi po gai dou
2019-08-17 19:09:14
tuiiiiii
nei dei ban yau ho crazy lor
but gwo sang yat ling tsu cheung szi ng hei lo wo
2019-08-17 19:10:36
TUI
2019-08-17 19:11:25
Gwong fuk heung gong
Si Doi Gak Ming
Yiu Gwong fuk Heung Gong
Yiu Gaau Gak Ming
Dai Dai Lik Tui
2019-08-17 19:11:55
TUI AH
MING SAI !
2019-08-17 19:12:28
GING TUI!!!
2019-08-17 19:13:07
tai hai say ngo mei
2019-08-17 19:15:16
5p blocked
2019-08-17 19:15:21
TUI!!!!!!
2019-08-17 19:16:03
TUI!!!
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞