[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 18:19:39
Ho lun mk ar diu
2019-08-17 18:21:22
continue tui ah
2019-08-17 18:22:49
siu lun sai lau chu ho lun sing
hv been use this lang since f1 lah diu
finally hai tsuen bo yan hk yan dou yat chai yung
2019-08-17 18:23:17
2019-08-17 18:23:20
TUI
2019-08-17 18:24:33
Tui lan bao kui
2019-08-17 18:25:25
Tui bao kui ah
2019-08-17 18:25:35
like for po chu gun sin
2019-08-17 18:25:52
li gor po chu gun sin
2019-08-17 18:27:19
2019-08-17 18:27:57
hongkong wa hai hk yan dou ying goi yiu sik
2019-08-17 18:28:15
好似越南文
2019-08-17 18:28:17
btw dim gai band 1 jong yi, band 2 3 ng jong yi?
2019-08-17 18:28:21
holan tai duck ming
2019-08-17 18:28:32
btw dim gai band 1 jong yi, band 2 3 ng jong yi?
2019-08-17 18:28:40
立即普選 否則攬炒
2019-08-17 18:28:58
Tui
2019-08-17 18:30:13
Tui la
2019-08-17 18:30:35
Nei dei gor gor dou ng sik da for sing mun dou si dim ying duc nei ahh
2019-08-17 18:31:27
TUI
2019-08-17 18:32:15
push
2019-08-17 18:32:39
Me 80hau ,tai duk ming ,but ng hai ho sick use law
2019-08-17 18:32:56
ching ho ball
2019-08-17 18:33:18
Yi chin ho tsang yi d
But ngo da lick g chi
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞