[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 20:01:39
Heungong pingyam
Gao dou ho chi yuetnam pingyam gum
2019-08-17 20:01:58
All Hug sick 3!!
Dai 3 change
2019-08-17 20:03:08
Ngo dei ting yaat gum cult tung
2019-08-17 20:03:37
Tüi bôu kuí
Gå yøu
2019-08-17 20:03:40
TUI KUI LO MO
2019-08-17 20:05:27
屌你咩寫乜撚野拼音
2019-08-17 20:05:51
TUI~ YAU HEUNG YUM GE DLKH
2019-08-17 20:06:04
Tui!!!
2019-08-17 20:06:10
Teoi 呀tui你老闆
2019-08-17 20:06:13
diu nei lo mo. tai tak ging lun man wor.
2019-08-17 20:06:17
keung post lau ming
2019-08-17 20:07:20
Jo dou ya wo
2019-08-17 20:07:21
Hou po jiu tiu
Dang dou d yan tai dou
2019-08-17 20:08:24
wa diu nei jane ar wei
2019-08-17 20:08:25
TUI BAO KUI
2019-08-17 20:09:20
Tui
2019-08-17 20:10:50
Push
2019-08-17 20:11:02
Kong lui always gum Kong ye
2019-08-17 20:11:17
Keung Tip Lau Ming
2019-08-17 20:11:57
diu nei mehhhh
2019-08-17 20:13:00
TAI DOU TAU TONG
2019-08-17 20:13:32
作為三粒星香港人
識睇唔識寫拼音是否悲哀
2019-08-17 20:14:10
ting yat wai yuen keen
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞