[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 13:10:36
TUI
2019-08-17 13:10:42
tui
2019-08-17 13:10:49
Tui bao kui lomo haai
2019-08-17 13:10:51
Jeng, bon tui
2019-08-17 13:10:54
Chinglish toi tau lahhh!!
ps. 唔識既巴絲快啲練習下!
2019-08-17 13:10:54
Tui
2019-08-17 13:11:12
Tui
2019-08-17 13:11:14
Tui!! ho L jeng ah. Ngo like baau!!
2019-08-17 13:11:16
TUI
2019-08-17 13:11:20
Yui
2019-08-17 13:11:27
Tui ar diu nei~
2019-08-17 13:11:34
Yan gou yau kwok, yung gong tze gei
2019-08-17 13:11:37
Jeng
2019-08-17 13:11:37
Tai dou why e yun sung
2019-08-17 13:11:56
Fo sing man jung yu hor yi FARD YEUNG GWONG DAI
2019-08-17 13:11:58
tui
dan popo tai tak ming wor? dim ho?
2019-08-17 13:12:07
Ho naan tai
Darn dou yiu tui
2019-08-17 13:12:08
Tui!!!
2019-08-17 13:12:11
Gao mud yeh a nei dei
2019-08-17 13:12:11
haha
2019-08-17 13:12:12
TUI AR
2019-08-17 13:12:14
Tui ah
2019-08-17 13:12:21
Jīchì Hyuhtyúh Lāaidīngfa!
Jíyáuh Lāaidīngfa gei Hyuhtyúh sīn jeui nàhnggau yáuhhaauh
dáikong Jīnáh gei Samtau.
2019-08-17 13:12:32
Gwong fuk Hong Kong
Si doi kaap ming
2019-08-17 13:12:40
屌你用翻正統既廣東話拼音得唔得呀
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞