[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 01:51:44
can3 lei1 go3 gei1 wui6 teoi1 gwong2 haa5 jyut6 ping3
hou2 je5 lei4, daai6 gaa1 dou1 jing1 goi1 jiu3 hok6
2019-08-17 01:52:12
SOMETIMES BEI AUTO CORRECT GAU DOU D YEA LUEN SAI
BUT WE WILL GET USE TO IT!
2019-08-17 01:53:02
NEI LEI 1 GOR YAU D ADVANCE LEVEL....
2019-08-17 01:53:28
Tai ng lun ming r diu nei up meh spring
2019-08-17 01:53:35
Gongnui Ping yum
2019-08-17 01:54:00

HOWCOME I CAN UNDERSTAND U?
2019-08-17 01:54:09
Tui!!! Tai duk ming sin hai jun hongkonger!!!
2019-08-17 01:54:10
巴打,你啲廣東話拼音錯咗好多喎
出post之前可以上網check下先
睇到人一頭霧水呀 師父

呢兩個網都可以幫你check到廣東話拼音
可以參考一下
https://humanum.arts.cuhk.edu.hk/Lexis/lexi-can/

https://hongkongvision.com/tool/cc_py_conv_zh
2019-08-17 01:54:18
PERFECT TRANSLATION
2019-08-17 01:54:46
lei yau mei man tai
ngo mo man tai
2019-08-17 01:54:49
but ping yum dou ng hai gor gor hker tai duc ming ga wor ~ kui dei wa li d hai for sing mun
2019-08-17 01:54:51
2019-08-17 01:55:37
DOLL TSE
2019-08-17 01:56:40
kong nui ping yum dou ok la follow juk this one ho larn ping ah dai lo
2019-08-17 01:56:45
Gum hoi chi to lun la

83 go post dou mo gong guo yeh...
2019-08-17 01:56:46
YEH I KNOW, BUT STILL AN EFFECTIVE WAY WOR I THINK!
IF THE PERSON CAN SAY "THIS IS FO SING MUN"
JAU FONG GWOR KUI LAH
2019-08-17 01:58:24
BECOS AUTO CORRECT GAU DOU NGO HO LUEN
NG HO E C
2019-08-17 01:59:46
Use English la Mars language too hard and waste time to decode. Fuck y’all LIHKG son English not very good meh?
2019-08-17 02:00:15
jyutping: m co, daan kei sat hoeng gong jau hou do jan m sik ping jam, jau gei wui dong zo jan hai gwai.
2019-08-17 02:01:19
ngo dou hai jung hoi jyut ping
2019-08-17 02:01:25
jat1 di1 dou1 ng4 advance, hou2 ji6 hok6 gaa3 zaa3
2019-08-17 02:01:25

GUM DOU YIU K TA YUN HOI POST SIN YUNG DOU GA MA
2019-08-17 02:01:32
Tai gongnui pingyum Yong 10s
Tai nei Li gor yiu 20s.....
2019-08-17 02:03:11
HAHA IM STARTING TO GET USE TO IT!!!!
HO YEA
2019-08-17 02:03:17
gong2 neoi2 ping3 jam1 m4 tung2 jat1, jau5 gei1 wui6 ng6 wui6.
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞