[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 13:26:59
818
2019-08-17 13:27:00
Diu na sing
li tiu fun cheung yik hai ng hai HK citizens yik hai gwai
HK citizens dou g dou ni gor hai kong girl ping yum la

Ngo ng sik traditional cantonese ping yum wor
No 共識 ah diu nei lo mei
2019-08-17 13:27:02
ngo ng lun hai ng mo la ngo hai c9
2019-08-17 13:27:02
But u d ping yum ho dor dou wrong lor
2019-08-17 13:27:09
Jeng ah ching yiu bao kui
2019-08-17 13:27:11
un, very un
2019-08-17 13:27:14
Load zo2 jat1 zan6 sin1 tai2 dak1 ming4
daan6 dou1 jiu3 teoi1 aa3 diu!!
2019-08-17 13:27:18
TUIIIIIIIIII
2019-08-17 13:27:20
Ng Dai Sou Kau
But Chit But Saan
2019-08-17 13:27:24
Ho lun ging ar!! Real hk style!
818!!!818!!818!!

Tui tui tui!
2019-08-17 13:27:25
CHI SIN,NGO WATCH DUCK HO SUN FU
2019-08-17 13:27:29
diu nei jeng ar wei

tui
2019-08-17 13:27:32
tui!!!
2019-08-17 13:27:33
Diu ping si ho zzang tai nei d for sing man
yi ga ging yin yiu yong lei gau gwok
2019-08-17 13:27:40
睇得明呀 不過係譚仔音囉
唔知落咗嚟幾耐
你個Tong yi guo都係普通話嚟
2019-08-17 13:27:45
NG G YAN DING GWAI HO YI GIU KUI DUK
“YAP SAT YIM SAT GUM GUN GAP JAI”
OR
“CHI SIN JI JYU TAI JI JYU SI CHI JYU JI SYU JI”WAI NA GIK GWONG BAT FONG BO
LAAM YUNG BASIC LAW
JEUNG NGO LOI SO
2019-08-17 13:27:45
TUI
2019-08-17 13:27:58
ho ahhh ho ahhhh diuuuu
2019-08-17 13:28:14
pw of hong kong ppl:
dllm

answer:
cheese burger
2019-08-17 13:28:18
tuiiiiii!!! ho l jeng ah diu!
jau suen yau yan tung fung bo shun dou ng sai gang! cuz li d ng hai yak yat jau fun lin dou chut lai ga!!!
2019-08-17 13:28:32
tui
2019-08-17 13:28:56
2019-08-17 13:29:05
Tui kui Lo mo
2019-08-17 13:29:15
ching, li d hai Chinglish ng hai official gwong dong wah ping yum
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞