[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 14:47:07
g chi !!
2019-08-17 14:47:10
Lau chu ne ziu jengggg😂
2019-08-17 14:47:29
Lau zhu ho yeah
2019-08-17 14:47:46
ho ball wor Ching
2019-08-17 14:47:49
gwong fuk heung gong
see doi gaak ming
2019-08-17 14:47:50
up mud 7, diu nei
2019-08-17 14:48:07
diu no chinese
2019-08-17 14:48:09
TUI BAO
2019-08-17 14:48:34
Ho Chu Yi ah Ching
2019-08-17 14:48:42
TUI
2019-08-17 14:48:54
You
2019-08-17 14:48:56
SOU DOU CHING
2019-08-17 14:49:00
Holunjengardiu
2019-08-17 14:49:10
but kei sut yau ho dor sau joke dou ng ming
2019-08-17 14:49:14
hug ging ot
ging so sam p
2019-08-17 14:49:15
Gwong fok heung gong see doi kap min
2019-08-17 14:49:18
Ngor tai duc sun fu d, Dan hai mo sai d dai look yan jan hai ho she fuk! Jeng ah!
2019-08-17 14:49:23
Tui dou hatt bao!
Gwong fuk heong gong
Si doi gaap ming ar dai ga
2019-08-17 14:49:29
TUI NG LUNG MING LI D WAH
2019-08-17 14:49:34
TUI
2019-08-17 14:49:36
PeDoRo ba da ngo ming nei seung gong meh, kei sut ngo dou kok duck gun boon duk chut lai hai dai yi goh yum, ngo yiu ji gei fine tune sin mingding hai lau ju boon sun duk lei d ji hai yau laan yum? sor yi ping jor jo ng arm geh yummo yun ji
2019-08-17 14:49:48
Kong nui ping yum Ng L sai arm. nei yau mo gen gour leung leung wou wa tze gay chor ga.
2019-08-17 14:49:54
TUI
818 818 818
2019-08-17 14:50:03
tui
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞