[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 10:36:28
Zzzzeng!
2019-08-17 10:36:43
P pai zai tui ng duo
Diu!
2019-08-17 10:36:53
Tai duc ho sun fu
2019-08-17 10:36:57
Check ghost:
”Nei gor chun doi hai bin dou?”

Ng sik dap, must be ghost!
2019-08-17 10:37:08
Mon jor gay Chi sin ti Duck ming
2019-08-17 10:37:49
Wah jeng ah see hing gum dou bei nei lum dou cls
2019-08-17 10:38:05
Support!
It’s Hong Kong culture!
2019-08-17 10:38:17
Kai kwai kwuck gum cum
2019-08-17 10:38:25
NGO MO YEAH GONG
NGO YIU TUI BAO NEI
2019-08-17 10:38:38
hor lung yao d ghost dou sic tai
2019-08-17 10:38:51
TUI
2019-08-17 10:38:52
Ho lun jeng ah
Ting yut gin la
2019-08-17 10:38:53
chuen bo post dou hai foh sing man, tai ha kui wan dou gei dor jek lai mon post
2019-08-17 10:38:57
TUI
2019-08-17 10:39:11
ho charm ah p pai jai tui ng dou
2019-08-17 10:39:12
TUI
2019-08-17 10:39:13
TUI
2019-08-17 10:39:16
TUI
2019-08-17 10:39:58
2019-08-17 10:40:24
TUI
2019-08-17 10:40:32
ngo diu lei jo mug 9 gum lun jeng
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞