[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 14:06:36
Tui bao
Gum dou lum dou, ching ho bo
2019-08-17 14:06:36
JM9
2019-08-17 14:06:44
Gong Yan Wah Lah diu
Ho lun lan ming
2019-08-17 14:06:45
Tui arrrrrrr
Tui
2019-08-17 14:06:49
TUI
2019-08-17 14:07:01
TUI!!
2019-08-17 14:07:12
Tui
2019-08-17 14:07:20
GUM DOU NG G DIM JOE HEUNG KONG YAAN AH?
2019-08-17 14:07:42
Tai lun sei popo tung dai luk jai
Sau pay la
2019-08-17 14:07:45
tui
2019-08-17 14:07:53
TUI!!!!
2019-08-17 14:07:56
tui ar diu
2019-08-17 14:08:02
TUI BAO
2019-08-17 14:08:04
Ngo diu gum dou bei ching lum dou
2019-08-17 14:08:09
TUI BAO KUI AH DIU!!!!!!!
2019-08-17 14:08:18
Tui
2019-08-17 14:08:35
Chi lun chet gau sin, tui
2019-08-17 14:08:40
Chi lun sin, ho din
Tui bao kui lo mo gor hiiiiii
2019-08-17 14:08:48
好老實講 用Chinglish完全無意義
818講嘢做嘢多過無啦啦寫嘢
睇得明嘅唔代表唔係鬼
睇唔明嘅更加可能係自己友
咁撚多唔同年齡層嘅人
點解話睇唔明就係鬼?痴線
文宣方面 邊個識你chinglish
用chinglish溝通真係無用
點解仲要係咁推
2019-08-17 14:08:49
ching yau liu dud
2019-08-17 14:08:51
TUI
2019-08-17 14:08:51
diu zung yi wai waan gan runescape
2019-08-17 14:08:55
HO LUN SHING!!!!
2019-08-17 14:08:56
YIU TUI AR
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞