[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 15:36:14
TUI
2019-08-17 15:36:53
Dllm g chi kong nui Ping yum
2019-08-17 15:36:58
Tui bao kui
2019-08-17 15:38:11
chung chut lei 7

tso lun sai yiu nei goo sin hai fo sing man
2019-08-17 15:38:15
TUI
2019-08-17 15:38:26
TUI
2019-08-17 15:38:34
Ho ging gum dou lum dou!!!!! Pushhhh
2019-08-17 15:38:56
gong nui gau heung gong
2019-08-17 15:39:01
2019-08-17 15:39:03
TAI DOU NGO HOOOOO SUN FU
BUT JIU TUI

GUONG FUK HEUNG GONG
SI DOI GAK MING
2019-08-17 15:39:30
gum yuet ping mm hai yong yi d por gai meh ._.
gongnui ping yum mm hai gor gor dou yut yueng
instead yuet ping is like ,, a set equation
(diu hou faarn )
2019-08-17 15:39:46
NEI GI NG GI NGO UP MUD 7 AH
2019-08-17 15:39:55
ON lung 7 9 dei tit gor ping fat do hai cho ga la Ng lan shek chow fan nguk kei la
2019-08-17 15:40:34
Ding ngo ng hai ho sick ping...
2019-08-17 15:41:49
kei sut ng yung daai gaai wui yi d tai

but gwor chiu tui!!!
Tui bao kui
2019-08-17 15:42:01
Ngo mm hai tai sik ping yum wo dim suen, chinglish duk mm duk?
2019-08-17 15:42:12
Nice ngo gok duc gei hou
Danhai d 4/50 sui wongsi/woleifei tai mm Ming bor
2019-08-17 15:42:45
30c? mo yan ng sick wor
2019-08-17 15:42:48
tui
2019-08-17 15:42:59
Gang
2019-08-17 15:43:03
wo tai ng ming
2019-08-17 15:43:14
Yui
2019-08-17 15:43:24
TUI
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞