[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 12:19:02
Tsuen gor post doe hai chinglish ho lun chisin
2019-08-17 12:19:03
NGO DLLM, HO LUN Smart!!!!!
TUI BAO NEI!!!!!!!!!!


2019-08-17 12:19:09
Jo yan ding jo gwai, nei g gay kan!
2019-08-17 12:19:19
D po hai ngai chun jai. Mo gum sing tai dak ming ga
2019-08-17 12:19:19
TUI 721 811
2019-08-17 12:19:24
zaap grant jor gel fry gala
2019-08-17 12:19:41
yut ding ji chi la
2019-08-17 12:19:53
le gor fong sik gay ho wor
But yau d chi gay yan chun hai tai ng ming
2019-08-17 12:19:53
Siu sei ngo la
2019-08-17 12:19:59
tui
2019-08-17 12:20:06
Dou arm. Hey ma catch dou d dai luk west.
2019-08-17 12:20:48
heung gong ga yau
2019-08-17 12:20:56
FYI
2019-08-17 12:20:57
se goh jen can add d jong eagle gap jap ge word add geung goh wan lun how gwo
se do have d zi gei friend doh tai not ming jau perfec chi
2019-08-17 12:21:03
Ngohaicda,nghaichingahching
2019-08-17 12:21:08
PKMON GO USER GUIDE

If ghost suspected

Just keep quiet and show him a paper

“Nei gor spring pocket hai bin ah??”

Or

“Nei gor chun doi hai bin dou?”

Cannot answer geh, ghost.
2019-08-17 12:21:11
zaap grant sing ghee in
2019-08-17 12:21:25
Agger
2019-08-17 12:21:37
Yat jo dou wah yong Konglish is goodest ga lah
2019-08-17 12:21:37
heung gong yun hai be water,
dong yin wui sik ying dou
2019-08-17 12:21:41
C darn la
Tai duck ming jau duck
Tui Kui lomo chau hai
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞