[DANKE SEB] F1 2022 阿布扎比站 賽後討論區 2

1001 回覆
1 Like 8 Dislike
2022-11-25 10:42:12
撞撚死ON9CON就啱
2022-11-25 10:47:37
應該大部分車手既合約都有 variable component, 係唔知點解蓮花會玩到破產
2022-11-25 11:25:13
去到邊都得罪人
2022-11-25 12:31:15
真嬲定係宣傳?
2022-11-25 12:44:04
金主玩夠唔想玩姐
2022-11-25 12:48:31
估唔到今日都仲有嘢拗
2022-11-25 12:53:28
頭post 拉利事跡可以諗諗放埋呢個

https://www.instagram.com/p/ClXnl8WrfIm/?igshid=MWI4MTIyMDE=
2022-11-25 12:59:56
最唔慣和牛講返日文
2022-11-25 13:22:53
個架蓮花唔差架
2022-11-25 14:09:14
2023季前測試唔會去巴塞
2022-11-25 14:20:10
應該得一次係巴林
2022-11-25 14:25:00
Kimi份獎金又唔係場場找數
2022-11-25 14:31:20
On9程度: 拉利=港共
2022-11-25 14:32:39
你話佢唔係二五我真係唔信
2022-11-25 17:30:47
2022-11-25 17:34:33
笑死
2022-11-25 17:37:34

2022-11-25 18:01:20


舒仔加油
2022-11-25 18:07:27
係首都高渣到140
2022-11-25 18:08:34
佢係唔同場合講唔同嘅嘢
當日常訪問個個都話要做F1冠軍,佢就嫌呢個答案悶,於是就話要做餐廳老闆
但係當同返日本人要做正式訪問,佢就梗係講返門面說話贏冠軍

再下次有人問佢,佢可能係拎冠軍之後做餐廳老闆

正一衰仔嚟
2022-11-25 18:08:57
係喎 連續出左5個Posts
2022-11-25 18:16:33
大家都有閪,但中港牌+ 佛真係200% 保證閪
2022-11-25 18:47:55
意粉佬咪一鳩樣
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台潮流台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台成人台黑 洞