Xbox Series X/S 討論區 - 10月機友聚(31)

1001 回覆
9 Like 8 Dislike
2022-10-16 08:04:16
Dolby Vision + Dolby Atmos
2022-10-16 14:07:49
大容量portable ssd有無咩推薦?我張2tb應該會常駐比部x,但公司部S想要隻ssd方便換game
2022-10-16 15:03:50
買多條1tb
2022-10-16 15:42:46
買多條 2tb
2022-10-16 17:27:08
睇睇下發現啲1tb portable ssd同Seagate 1tb amazon價差唔多
2022-10-16 17:30:02
不過你係公司可以狂打機咩
2022-10-16 17:32:13
邊個管到我
2022-10-16 17:41:25
遲少少等2tb再減價嘅時候溝淡佢
2022-10-16 18:14:32
態度正確

加容量 一定係揀expansion card
portable ssd你啲game真係得個擺字
玩嗰陣要過返落機
2022-10-16 18:23:51
係度研究緊hdd好定買條1tb
2022-10-16 18:26:33
已經答咗你
一定係expansion card
2022-10-16 21:50:57
香港終於係Top 3
2022-10-16 23:00:18

Upgrade game pass ultimate 得頭1個月$10?
定係我撳錯野?
已經入咗2年Xbox live gold
2022-10-16 23:02:21
正常,入完會變2年1個月 xgpu
2022-10-16 23:16:53
想問xgp啲game如果我唔續幾個月
跟住幾個月後續返
咁我啲game save都係唔係到?
2022-10-16 23:17:17
係咪㗎佢寫明第一個月$10之後每個月$79喎
2022-10-16 23:28:53
唔信我咁你信唔信官方
https://www.youtube.com/watch?v=dfBJfR60ABA
2022-10-16 23:31:25
已經撳咗
2022-10-16 23:40:20
我比咗10蚊試一個月用唔用到呢個方法
2022-10-16 23:41:12
都可以升級,但要正價$78一個月
2022-10-16 23:42:15
正價
搭單想問xgp啲game如果我唔續幾個月
跟住幾個月後續返
咁我啲game save都係唔係到?
2022-10-16 23:43:24
啲save up晒上雲端,唔續都會喺度,你之後續返佢會自動下載返
2022-10-16 23:44:33
Thanks不過係咪限於xbox pc版
唔可以用係steam版
2022-10-16 23:47:37
當然
一邊還一邊唔會通
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞