HKCC 2018-19 討論區 [27] FM BB反送中

1001 回覆
5 Like 3 Dislike
2019-08-27 00:34:54
有無人知BHMH2112 CRM Carmensum定 Winnie WY Chan好
2019-08-27 00:36:53
SEHH2042 Computer programming - Dr Ken Tsang
SEHH2246 Basic electricity amd electronics - Dr Antony Lam
SEHH2250 Engineering Mathematics - Dr Roy Ng
SEHH2269 Engineering graphics and computing - Dr Kin Keung Chow
SEHH2272 Logic design - Dr Ken Tsang
SHDH1022 Personal growth and development - Ms Ruby Ho
想問下以上有冇killer同伏lecturer
感激不盡
2019-08-27 00:37:50
Nina good
2019-08-27 00:39:04
CCT Yeung Chun Yin世界第一教書極清𥇦 落堂搵佢有問必答
2019-08-27 00:42:45
2019-08-27 00:43:39
2019-08-27 00:44:32
jack ok
2019-08-27 00:45:56
Ken Tsang出卷都好撚難,2042避唔到, Good Luck
2019-08-27 00:47:37
其實咩科要讀cct 文科?
2019-08-27 00:47:49
2019-08-27 00:48:51
CRM Ms Winnie WY CHAN

Nego Dr.Jessie Ho

A&P Dr.Jack Chow

Digital Storytelling Mr Eugene LEUNG

求評
仲有科Gender想drop 轉做personal financial planning 諗緊reg邊個好
2019-08-27 00:48:56
咩科都要 不過個名會唔同 唔同科會喺唔同sem讀
2019-08-27 00:49:13
2019-08-27 00:50:43
A02D BUSINESS ECONOMICS
2019-08-27 00:51:23
時間表呀
2019-08-27 00:52:13
2019-08-27 00:53:16
我要timetable啊
2019-08-27 00:53:21
2019-08-27 00:54:59
同aor有咩分別
2019-08-27 00:55:04
有冇師兄師姐知calendar幾時出?定已經出左
2019-08-27 00:55:47
想問吓gordon ip伏唔伏
2019-08-27 00:55:50
求評
2019-08-27 00:55:58
Introduction to marketing
2019-08-27 00:56:18
係aa啊唔該曬巴打
2019-08-27 00:57:00
未出 仲係18/19個個
cc可唔可以搵次有效率少少
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台潮流台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台成人台黑 洞