Virtual Youtubers討論區(19)

1001 回覆
12 Like 0 Dislike
2020-06-21 20:07:03
2020-06-21 20:07:51
唔多覺佢直播
可能我潛意識驚咗猩猩叫
2020-06-21 20:13:34
首先落少少油
開火熱一陣放餃
關蓋轉慢火
之後加水焗熟
完成
但係佢完全無煮野概念又冇人教又唔睇野學
2020-06-21 20:14:06
2020-06-21 20:15:51
冇 , 剩係幾日前開左次會限
2020-06-21 20:17:14
2020-06-21 20:28:40
以我估計
佢應該係隻鑊未熱就放餃落去
咁樣只有皮熟餡唔熟
到餡熟皮就會燶
鑊唔夠熱放水做唔到焗嘅效果
因為啲水變唔到蒸汽
當佢發現啲餃唔熟,應該有再開火煎
所以越嚟越燶

點解而家啲女仔唔識煮嘢食
2020-06-21 20:32:50
其實唔識煮上網都搵到教學
2020-06-21 20:34:33
2020-06-21 20:36:03
但有機會跟唔足步驟
或者過程中出錯又唔知自己錯咗啲乜
咁煮法其實好浪費食物
2020-06-21 20:40:21
2020-06-21 20:45:21
玩玩下撞到COCO
2020-06-21 20:46:34
睇はあちゃま好似連搵教學都冇
2020-06-21 20:47:47
正常整唔會失敗 我唔識煮野都識煎餃
2020-06-21 20:51:23
睇佢一開始放啲餃落去
油又未落,啲餃都似未解凍
2020-06-21 20:53:41
https://twitter.com/lulu_suzuhara/status/1274674511766450177?s=21
幾耐冇見
對上有印象都係mc一齊玩
2020-06-21 21:10:15
我買果隻唔洗解凍都得
2020-06-21 21:34:48

清楚vtuber同fans嘅對話
2020-06-21 21:53:01
2020-06-21 21:56:35
已經試過食到肚痾
雖然唔知係咪關嗰幾罐能量飲品事
2020-06-21 22:33:43
能量飲品唔係個個人都啱飲
有啲人飲完會肚屙
2020-06-21 22:35:32
團長今日唔識乳搖
連2DLive都冇
似乎佢唔係用自己部電腦開Live

團長行方不明
2020-06-21 22:42:00
佢之前開live,窒下窒下
今次唔開2D LIVE
2020-06-21 22:47:22
咁大鑊,電腦性能下降
定係冇交寬頻費俾人CUT WIFE
2020-06-21 22:55:51
同時間3位vtuber玩緊行方不明
撞晒台

本間完成GOOD END
https://youtu.be/0CGfc_H4pUM

ROBO子早團長兩分鐘開台,進度快過團長
https://youtu.be/xRYdQlN0PBQ

團長進度最慢
https://youtu.be/MQVUsSo0Xgk
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台潮流台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台成人台黑 洞