【Sorry Jover.】阿仙奴23-24球迷討論區 MMDCCCXXIV

1001 回覆
0 Like 2 Dislike
2023-09-18 16:36:30Thank you legend

2023/2024 Signing
連登阿狗FPL league code:


歡迎大家Join

2023-09-18 16:39:43
有d魔咒佢有份造成
2023-09-18 16:40:16
2023-09-18 16:40:19
使唔使幫你頂住?
2023-09-18 16:41:27
阿爾特塔,你們真行。
2023-09-18 16:42:03
死tb 我屌你老母
2023-09-18 16:42:14
依家嘈緊咩
2023-09-18 16:42:46
2023-09-18 16:43:27
你顧掂自己先
2023-09-18 16:43:41
屌得好!
2023-09-18 16:44:22
2023-09-18 16:44:35
Block咗睇唔到 講咩
2023-09-18 16:47:35
2023-09-18 16:49:25
who
2023-09-18 16:49:43
雞哥比人嚴重低估!
2023-09-18 16:51:56
2023-09-18 16:51:57
I’m not going to argue with a manager who’s got us fighting with Manchester City for the top of the Premier League.
2023-09-18 16:54:06
收嗲蛇笑緊你唔識波
2023-09-18 16:55:06
佢同多言一齊落地獄。
2023-09-18 16:55:14
2023-09-18 16:55:27
JPEX?
2023-09-18 16:57:52
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞