Virtual Youtubers討論區 (991)

1001 回覆
1 Like 1 Dislike
2021-06-11 05:52:52
2021-06-11 05:53:17
POSITIVE!!!
Never gonna give you up!Never gonna let you down!
Never gonna run around and desert you!
Never gonna make you cry!Never gonna say goodbye!
Never gonna tell a lie and hurt you!
2021-06-11 05:53:43
2021-06-11 05:53:45
呢啲都有用
天使就唔會每次都一句gomen直接開會限之後同阿龍collab
佢b限嗰陣都有唔少fans
仲有會員車
佢都直接del
有紅sc叫佢番b站佢都多謝然後skip左
2021-06-11 05:54:33
所以,即使係會長自己有其他plan
默許會長可以唔出席公司跨年活動
其實都係等於公司唔想佢出席

分別只係用方法迫到你自己遞辭職信走
面皮夠厚冇自尊嘅人
可能會當冇事
但會長本身都有團火點會忍
2021-06-11 05:55:37
起身就見到又講傷心事
2021-06-11 05:56:18
個會限
2021-06-11 05:56:48
少少ot 但唔知係咪因為睇v—>睇玩apex—>睇cr
https://youtu.be/Z4XXQb1T9qY
2021-06-11 05:56:57
分分鐘諗咗好耐就俾人ban
連自己課水都唔俾 cls公司
2021-06-11 05:58:05
台仔真係好幸福
仲可以信政府
所以佢哋仲係豬一樣
咩都信官方消息
2021-06-11 05:58:17
真 難聽咁講 Vtuber係cover重要商品 會長又算係頭馬 除非死老豆老母 唔係嘅話扑緊野到一半都要著返條褲去 而家咁樣「默認」可以唔去 即係覺得你唔重要 甚至暗示公司需要你 cover真係勁仆街
2021-06-11 05:58:28
呢度加返塊皮再講肛O係咪就唔怕俾人話gay
2021-06-11 06:00:45
Ban兔仔橋呢單又係on99
先唔講咩橋點解cover要ban
屌你老母洗唔撚洗係人地開緊台個時打去同佢講「Hello你條橋比我ban撚左啊
所以有好一段時間我覺得個電話係關兔仔私事,直至佢屌cover d唔知用去邊

屌啊POSITIVE啊
2021-06-11 06:00:54
咪屈,家下淨係唔信政府
2021-06-11 06:00:57
Never gonna tell a lie and hurt you!
2021-06-11 06:02:42
個個唔係電話黎
佢係忍喊動作黎
2021-06-11 06:02:53

原本仲諗住開chrome打個丁瞓覺,點知見到即刻冇晒mood
2021-06-11 06:03:27


2021-06-11 06:06:49
會長可唔可以係1號個live到rickroll我
Positive
2021-06-11 06:07:25
好女人
2021-06-11 06:08:53
2021-06-11 06:10:57
討厭ntr嘅都唔係壞人
2021-06-11 06:12:20
2021-06-11 06:14:16
MIKO都係
2021-06-11 06:14:36
唔係有人叩門叫「ぺこらさん」,之後mute mic,幾分鐘之後番黎就喊到要收live+休息幾日咩
定係我記錯左
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台潮流台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台成人台黑 洞