[ONCE] TWICE 討論區(167)期待韓國CB 五大訴求 缺一不可 效早日狠狠地分手 南早日歸隊

1001 回覆
38 Like 10 Dislike
2019-08-27 01:06:07
班友死全家 落地獄
2019-08-27 01:17:46
2019-08-27 01:21:32
https://twitter.com/misayeon/status/1165854783644798976?s=19

Seungyeon shared the stories behind her pets’ names and revealed 'Nanan' was actually Jeongyeon’s nickname when she was little because she especially liked Nana from Teletubbies.

Nanan resembled Jeongyeon a lot when she first came into the family so Nanan became her name

'Nanani'*
If you asked little Jeongyeon what her name was she would shout 'Nanani!' so that became her nickname throughout her childhood. Seungyeon says that might be why Nanan likes Jeongyeon the most

定細個鐘意nana
2019-08-27 01:30:06
係好撚正好想笑佢但係又好想比佢西
2019-08-27 01:40:10
留名
2019-08-27 08:20:20
https://drive.google.com/drive/folders/1tVjDD6n0SUGzyIPJL8hQvSqCx3IWmJJ8
就咁睇呢到成員們卡list幾齊有入呢個深坑嘅可以照單執卡
2019-08-27 08:42:22
如果923 cb 有機會cb前中秋又可以放大假?
2019-08-27 09:05:47
有可能放假 放一個禮拜左右
2019-08-27 09:09:00
頭先篇公告是講有關名井南健康狀況作出介紹
2019-08-27 09:18:34
似乎好複雜,不過有講佢參唔參與係睇佢自己同member決定,同要睇埋病情,起碼jype唔可以夾硬逼佢先(我諗都唔敢既)
希望佢快啲好返


2019-08-27 09:19:52
韓國中秋好似係大節,往年都有得放
2019-08-27 09:24:08
話確診係焦慮症,MINA參唔參與行程係以MINA同成員討論後同客觀咁根據MINA嘅健康狀況決定
2019-08-27 09:25:30
2019-08-27 09:28:36
2019-08-27 09:31:31
2019-08-27 09:36:04
2019-08-27 09:41:47

等緊名井南返嚟的日子 - 第四十八天
2019-08-27 09:47:51
2019-08-27 10:12:58

momo ig
2019-08-27 10:53:59
2019-08-27 11:14:07
2019-08-27 11:15:06
隻手係邊個?
兔牙?
2019-08-27 11:43:55
藍色
2019-08-27 11:52:12
應該係啦
三歲果堆相都影得好三歲好正可能係mo影
2019-08-27 11:52:51
點解兩個要爬上天花板影相
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台潮流台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台成人台黑 洞