[BUNNIES] NewJeans討論區(9) - NewJeans包辦你日常生活

1001 回覆
22 Like 6 Dislike
2023-03-24 10:41:41
炒狗bye
2023-03-24 11:24:24
52張小卡 我嚟喇
2023-03-24 11:25:35
有無中字既團綜同介紹佢哋既片
聽完omg 迷晒
好鐘意hanni
2023-03-24 11:43:04
成隊都正
2023-03-24 11:56:31
歡迎 又多個迷玉
本身YouTube官方channel都有中字
可以喺呢度睇曬啲片先
https://youtube.com/@NewJeans_official
之後再去bilibili睇釜山綜藝, phoning live etc.
推薦呢兩個站 出道初期可能有片團首先有
之後r站應該齊啲
https://space.bilibili.com/1471509332/
https://space.bilibili.com/495080387/
介紹成員片應該可以睇第1隻碟嘅countdown live
https://www.bilibili.com/video/BV1qU4y1k7qo/
2023-03-24 12:08:11
唔b網得唔得
點解叫玉既
2023-03-24 12:13:32
佢叫范玉欣
2023-03-24 12:28:21
應該話佢越南文名譯音係范玉欣 唔係正名
中字得大陸字幕組翻譯
佢哋一係擺bilibili一係擺微博
phoning live英字都仲有嘅
https://www.youtube.com/@tikkitokki22
2023-03-24 12:39:24
ching識啲嘢玉欣勁cute
2023-03-24 13:12:55
Btw繼貓之後
玉暫時係我第二位
2023-03-24 13:15:27
2023-03-24 13:15:58

In kittyz we trust
2023-03-24 13:19:30
真係 我玉好正式
2023-03-24 13:19:55
2023-03-24 13:21:38
omg應該貨源充足喎
2023-03-24 13:24:42
2023-03-24 14:27:35
2023-03-24 14:43:24
8月請唔到假飛東京
2023-03-24 14:44:50
買咗飛?
2023-03-24 14:50:43
難得都好耐冇去東京 可以有個藉口去下咁
2023-03-24 15:03:54
我玉Gucci啲相好𨶙正式
2023-03-24 17:31:12
點解係雞仔
2023-03-24 18:30:50
又係俾范玉欣嘅可愛暴擊嘅一日
2023-03-24 18:55:43吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞