hana集中討論區 (35) - 圓月總有明暗 人生每有遺憾

1001 回覆
2 Like 5 Dislike
2019-11-06 09:32:02
2019-11-06 09:54:03
hit man means 打手 in Chinglish
messi


It's hard to name me. I dont know whether I'm haley, hana, theresa or jeremy
2019-11-06 11:48:56
hit hand ar ma
2019-11-06 12:04:23

2019-11-06 13:07:46
bad at Chinglish

But i get goodest mk-ish
2019-11-06 13:39:09
hitman
2019-11-06 13:39:29
hit man is better
2019-11-06 13:40:23
2019-11-06 16:56:08
唔除都有唔除嘅好處
2019-11-06 18:16:15
2019-11-06 19:09:15


研究緊呢個係咪斑馬線上面舊嘢
2019-11-06 19:13:38
2019-11-06 19:15:58
2019-11-06 19:50:25
2019-11-06 19:50:50
好大波
2019-11-06 19:51:20
2019-11-06 19:52:16
2019-11-06 19:53:13
2019-11-06 20:01:57
點解拍咁多集
2019-11-06 20:09:40
我一早棄左呢個節目
2019-11-06 20:09:57
2019-11-06 20:12:05
第二輯辣殺咗好多 間唔中有liza magic先睇下
2019-11-06 20:40:41
2019-11-06 20:46:58


2019-11-06 20:56:03
唔靚
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台潮流台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台成人台黑 洞