[ORBIT] LOOΠΔ 本月少女討論區 (15) - 出道一周年 以及 BBC幾時先肯做野?

1001 回覆
5 Like 4 Dislike
2019-08-23 21:59:072019-08-23 22:00:37
呢排活動VIVI姐多咗好多相
2019-08-23 22:03:57
都係要靠MILKYVI不過近排好似多咗兩三個站
2019-08-23 22:06:02
2019-08-23 22:07:282019-08-23 22:13:53

2019-08-23 22:18:04
2019-08-23 22:18:15
2019-08-23 22:19:21

2019-08-23 22:26:44
2019-08-23 22:27:26
港女呢幾張又幾正
2019-08-23 22:42:10
2019-08-23 22:56:53
So OP's friend part time work in Olive Young and Kimlip Gowon come and they give a sign too but they paid with Olivia Hye card.....the card write Son Hyeju
2019-08-23 23:15:01

2019-08-23 23:24:282019-08-23 23:24:32
2019-08-23 23:29:392019-08-23 23:30:40
2019-08-24 03:06:05
https://youtu.be/jT-UwvAXsDU
2019-08-24 03:06:18
https://youtu.be/G57onM_aoPc
2019-08-24 06:21:19
壞姐姐
洗妹妹錢
2019-08-24 11:58:26


2019-08-24 12:03:19

2019-08-24 13:44:18

同呢幾隊放埋一齊已經算贏左
2019-08-24 14:49:12
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台潮流台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台成人台黑 洞