Virtual Youtubers 討論區 (2377)

1001 回覆
3 Like 0 Dislike
2023-03-19 13:24:21
Ollie幾場表現都好好,喪心個次好屈
2023-03-19 13:24:42
觀眾cam>超遠wide shot>觀眾shot
中間差唔多十幾秒係睇唔到台上面兩個人
轉返去影左幾秒兩個人大頭又轉去超遠shot

大佬我想睇下隻舞姐
2023-03-19 13:24:58
不過我都幾意外唔係空媽企
2023-03-19 13:25:06
仲好興兩個同步跳果陣先走去影人/影單邊
2023-03-19 13:25:11
deco會唔會上台講兩句
2023-03-19 13:25:28
根據非正式統計,胸愈大,Camman影得愈耐
2023-03-19 13:25:34
交棒了
2023-03-19 13:25:34
老實講琴日牙喪第一首有d擔心;
但喪心琴日最佳吧
2023-03-19 13:25:41
2023-03-19 13:25:45
頭先當講咗架喇
2023-03-19 13:25:46
牙星
2023-03-19 13:25:49
2023-03-19 13:25:50
2023-03-19 13:25:54
2023-03-19 13:25:55
2023-03-19 13:25:59
2023-03-19 13:26:00
阿星
2023-03-19 13:26:04
2023-03-19 13:26:04
2023-03-19 13:26:06
2023-03-19 13:26:11
琴日真係差
今日就好D
2023-03-19 13:26:12
佢隻角
企中間最適合
2023-03-19 13:26:21
2023-03-19 13:26:21
星呢首接近清唱
2023-03-19 13:26:24
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞