Virtual Youtubers討論區(678)

1001 回覆
2 Like 2 Dislike
2021-04-10 22:56:55
笑死 未見過爆門
2021-04-10 22:56:56
受身呀會長
2021-04-10 22:57:02
原來會輸架!
2021-04-10 22:57:25
係ラブラブ 不過唔係同パトラ
2021-04-10 22:57:34
阿龍
2021-04-10 22:57:39
​桐生會都幾好人, 咁講
it's hard for single player
2021-04-10 22:58:22
我地桐生會一直都全肯定會長
2021-04-10 22:58:32
問得即係想買
就去馬啦
買咗後悔 = 錢銀事小
後悔冇買 = 一生的痛
2021-04-10 22:58:33
認真想講單人都唔會輸
2021-04-10 22:58:44
事實係成班桐生會想同會長玩
2021-04-10 22:59:14
傳銷
2021-04-10 22:59:16
盲生
2021-04-10 22:59:31
Holo Pr
2021-04-10 22:59:37
我機都開定
估唔到會長唔開視聽玩百龍
2021-04-10 22:59:41
真心說話
2021-04-10 22:59:48
Nga想玩多啲
2021-04-10 23:00:43
2021-04-10 23:02:18
2021-04-10 23:03:25
2021-04-10 23:03:36
公主
2021-04-10 23:04:29
今日阿露睇落係無咁中風
2021-04-10 23:05:05
吉原ラメント
2021-04-10 23:05:11
會長講緊其他人如果緊張的話就可愛
例如Watame
但唔係自己
2021-04-10 23:05:17
2021-04-10 23:05:49
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞