BB BlackBerry 黑莓信念區(3)

806 回覆
14 Like 1 Dislike
2021-03-01 23:50:47
正垃圾嚟架
2021-03-02 00:59:45
又假升啦
2021-03-02 04:18:25
don’t give me hope
2021-03-02 07:45:24
又跟gme升
2021-03-02 22:41:55
2021-03-02 22:43:22
2021-03-02 23:53:08
真係好廢 其實5年升唔升得上返20蚊
2021-03-03 00:27:52
我就快想斬佢 玩下tqqq波幅仲好
2021-03-03 02:26:28
2021-03-03 22:01:04
on9bb
2021-03-03 23:27:32
真係好撚廢 已經當放咗係到算
2021-03-04 14:21:56
已死
2021-03-04 18:44:37
穿10
2021-03-04 18:50:09
9.8了 唉
2021-03-04 19:53:24
穿10
2021-03-04 20:02:24
斬一大半 出面執平貨算
2021-03-04 20:42:29
2021-03-04 20:51:47
斬唔落手
2021-03-04 21:05:49
跌到落9 lu
2021-03-04 22:03:06
Drop to 0集氣區
2021-03-04 23:02:44
等佢跌落$8會買番啲玩下
2021-03-05 03:37:27
真係只跟跌唔跟升
2021-03-05 03:38:21
18入未驚過!
2021-03-05 03:38:57
2021-03-05 03:53:06
真係好唔爭氣
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台潮流台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台成人台黑 洞