[League of Legends][285] 波羅的海之路 1900

1001 回覆
5 Like 2 Dislike
2019-08-23 15:37:34


League of Legends(簡稱LOL)係一隻MOBA類遊戲,玩法近似信長及DotA。
LOL講求團隊合作性,以破壞敵方隊伍主堡為取勝方法。
希望新手可以先從整合文件搵到有用資訊,享受呢款遊戲。

「Stand with me, brothers and sisters.」 – Jarvan IV

新手教學及實用網站整合文件
https://docs.google.com/document/d/1mHYs07v_0OxQi2ZEnmX822ksyi-QhR7r3HEuXBmtyMk/edit

LOL Post歷來各大師教學及潮文區
https://docs.google.com/document/d/1024eI03MktjNnLN6cwI2RptbuqxnBqnBaSvl57FG9Bo/edit

開Post專用Source文件
https://docs.google.com/document/d/1ye6qTVl0zREmP8N8T_NMdFj-NbGlM3g2Trqcc_cjXWQ/edit
2019-08-23 15:38:09
重睇棋靈王一次5SAY
2019-08-23 15:38:23
打完石頭無2星 唔D晒佢 怪我囉
2019-08-23 15:38:42
LV7 都未見過路CN點玩6貴= =
2019-08-23 15:38:49
關xx屌你老母
2019-08-23 15:39:14
不如教下點睇得出會出咩英多la
2019-08-23 15:40:00
OK 一講就出 出埋KAYLE
2019-08-23 15:40:22
抽果陣買哂其他唔要既英抽就會多D你想要既英
不過我都係抽唔到啊屌你老母
2019-08-23 15:40:50
呢個珍
2019-08-23 15:41:16
抽果時乜都買
邊隻2星咪放邊隻==
2019-08-23 15:41:20
聽晚我利
2019-08-23 15:41:36
2019-08-23 15:42:31
按左層樓買利
2019-08-23 15:44:15
文識係咪將個金賞公主資源包由頭買到尾
2019-08-23 15:46:32
2019-08-23 15:46:59
2019-08-23 15:47:11
rich
2019-08-23 15:47:21
2019-08-23 15:48:13
按左未
2019-08-23 15:48:37
按埋花狗個腦
2019-08-23 15:48:55
本來無一物
2019-08-23 15:50:11
2019-08-23 15:53:21
https://reurl.cc/apYLl
肯撳D唔會抽唔到棋
1/2/3星一定抽到 除非你想抽4/5星
條友放推流
放到3-3 6LV 50蚊先抽
都可以50場菁英
2019-08-23 15:54:12
可以唔要火人
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台潮流台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台成人台黑 洞