[MIRACLE] OH MY GIRL討論區 (23) 日本活動Fighting!

1001 回覆
7 Like 4 Dislike
2019-07-24 20:39:50
要靠其他人拉佢入黎
最有可能性應該都係靠勝勝開V亂入
2019-07-24 20:58:08
9月會見到沙沙vlive
生日讀信
2019-07-24 23:08:16
https://www.instagram.com/p/B0TcLn4nhKv/?igshid=2b80wvgf3wjw
2019-07-24 23:09:29
8月5
2019-07-25 00:07:07
https://youtu.be/txhzpLvku0A?t=1650
2019-07-25 00:08:07
定定 又放上頭 跌落黎
2019-07-25 00:09:352019-07-25 00:11:262019-07-25 00:45:06
跌獎
2019-07-25 00:55:57
2019-07-25 00:56:052019-07-25 03:55:26
wiki更新咗
OMG既Idol Room預定8月6播
2019-07-25 09:56:55
Oh My Girl fighting Miracles fighting
2019-07-25 16:40:22

2019-07-25 16:42:07


2019-07-25 16:46:34
二期會員禮物SET 申請時間 最後今晚 22:59
好似係雖然應該已經大部分人都搞哂
2019-07-25 17:05:38
2019-07-25 17:58:37
https://youtu.be/FFToM3VCfVs
2019-07-25 18:01:32
1分鐘
2019-07-25 18:07:26
2019-07-25 18:17:41
上去企後面就有韓牛
2019-07-25 18:20:39
2019-07-25 20:44:442019-07-25 21:36:28
所以OMG唔聽BTS?
2019-07-25 21:53:28

吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台潮流台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台成人台黑 洞