[League of Legends][268] End Game (打卡)

1001 回覆
5 Like 5 Dislike
2019-06-11 21:11:03
達衛兵進場未
2019-06-11 21:11:03
有冇人入唔到GAME?

入到
2019-06-11 21:11:18
有冇人入唔到GAME?

條線路送左中 入唔到台
2019-06-11 21:11:24
達衛兵進場未

唔好再逼"達"表態了
2019-06-11 21:11:48
達衛兵進場未

唔好再逼"達"表態了

真兄弟一定明
2019-06-11 21:11:58
一直重新連線
咩事?
2019-06-11 21:12:07
達衛兵進場未

唔好再逼"達"表態了

真兄弟一定明

我玩緊完美世界了
2019-06-11 21:12:23
一直重新連線
咩事?

俾差佬DDOS唔俾你地反送中
2019-06-11 21:14:47
帶個吉袋出去!
時間 now
地點 金鐘站
務求塞爆個金鐘站

而我去金鐘的原則是:
「幹你娘塞爆」

警犬問為什麼這麼多人
你有頭緒嗎


我他媽的怎麼會知道
2019-06-11 21:16:06
連仔停廣告仲好過牙糟罷工
買vip了

本身有ADB有西廣告呀

我夠係
但佢咁有心咪買一年
反正你買波成千蚊同我一齊沉船都唔志在架啦

屌你老母
2019-06-11 21:16:49
本身有ADB有西廣告呀

我夠係
但佢咁有心咪買一年
反正你買波成千蚊同我一齊沉船都唔志在架啦

屌你老母

槍口向外呀大佬
2019-06-11 21:17:33
我夠係
但佢咁有心咪買一年
反正你買波成千蚊同我一齊沉船都唔志在架啦

屌你老母

槍口向外呀大佬

你唔燈咪唔屌你= =
2019-06-11 21:17:39
想帶D屎水去
2019-06-11 21:19:30
想帶D屎水去

唔好臭親人
2019-06-11 21:22:00
其實林鄭先係最大反共義士
2019-06-11 21:24:09
其實林鄭先係最大反共義士

林鄭&唯唯
2019-06-11 21:29:01
期待唯唯演張無忌 統領明教 推翻元朝
2019-06-11 21:29:53
林鄭=敏敏 認同?
2019-06-11 21:32:05
林鄭=敏敏 認同?

謝敏敏?
OK
2019-06-11 21:32:57
林鄭=敏敏 認同?

=G
2019-06-11 21:34:56
林鄭=敏敏 認同?

=G

98=G=林鄭
2019-06-11 21:35:45
林鄭=敏敏 認同?

=G

98=G=林鄭

吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台潮流台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台成人台黑 洞