[League of Legends][268] End Game (打卡)

1001 回覆
5 Like 5 Dislike
2019-06-11 21:11:03
達衛兵進場未
2019-06-11 21:11:03
入到
2019-06-11 21:11:18
條線路送左中 入唔到台
2019-06-11 21:11:24
唔好再逼"達"表態了
2019-06-11 21:11:48
真兄弟一定明
2019-06-11 21:11:58
一直重新連線
咩事?
2019-06-11 21:12:07
我玩緊完美世界了
2019-06-11 21:12:23
俾差佬DDOS唔俾你地反送中
2019-06-11 21:14:47
帶個吉袋出去!
時間 now
地點 金鐘站
務求塞爆個金鐘站

而我去金鐘的原則是:
「幹你娘塞爆」

警犬問為什麼這麼多人
你有頭緒嗎


我他媽的怎麼會知道
2019-06-11 21:16:06
屌你老母
2019-06-11 21:16:49
槍口向外呀大佬
2019-06-11 21:17:33
你唔燈咪唔屌你= =
2019-06-11 21:17:39
想帶D屎水去
2019-06-11 21:19:30
唔好臭親人
2019-06-11 21:22:00
其實林鄭先係最大反共義士
2019-06-11 21:24:09
林鄭&唯唯
2019-06-11 21:32:05
謝敏敏?
OK
2019-06-11 21:32:57
=G
2019-06-11 21:34:56
98=G=林鄭
2019-06-11 21:35:45
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台潮流台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台成人台黑 洞