hi 淡友 (614)

1001 回覆
4 Like 0 Dislike
2019-01-11 23:55:19
239了
2019-01-11 23:55:46
大棍
2019-01-11 23:55:52
美股日線圖
2019-01-11 23:56:02
星期五磨市
無野睇


2019-01-11 23:56:11
係w呀
2019-01-11 23:56:23
夾爆
2019-01-11 23:56:25
30萬巴 諗住有救

咁都倒v
2019-01-11 23:56:40
一陣大陽燭上
2019-01-11 23:56:46
又夾
2019-01-11 23:57:14
雙底已成
熊軍應當悔改
2019-01-11 23:57:22
你地係咪開哂大好倉

無呀, 跟你開左1注SQQQ 等緊你指示, 好多彈藥 溝
2019-01-11 23:57:31
晚晚倒v
2019-01-11 23:57:48
正式開始牛三
2019-01-11 23:58:16
妖巴晚晚都山底食哂
2019-01-11 23:58:17
告別熊市
牛三當立
2019-01-11 23:58:20
大戶!拍拍拍!
熊熊!夾夾夾!
2019-01-11 23:58:21
雙底
2019-01-11 23:58:39
其實講左幾次 個底根本跌唔落
2019-01-11 23:59:16
又真係日日V
2019-01-11 23:59:40
開咗put呀屌
2019-01-11 23:59:41
唔好high住
2019-01-12 00:00:30
轉燈
2019-01-12 00:00:45
星期五磨市
無野睇風巴全倉SQQQ?
2019-01-12 00:02:01
最後補倉機會
2019-01-12 00:02:04
得幾皮vti 都冇咩肉食
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台潮流台上班台財經台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台成人台黑 洞