[JUPAS睇路] 中大中文 送中學位

966 回覆
298 Like 6 Dislike
2019-08-07 10:48:40
大家集思廣益,除咗岀信、係連登/cu secret 幫佢宣傳,仲有冇其他方法反送中啊?
2019-08-07 10:52:24
有無教授可以暗中支援?
2019-08-07 10:52:56
2019-08-07 10:54:50
師弟

如果到時聽到其他人話想去會講返
2019-08-07 10:58:58
2019-08-07 11:02:07
鄧思穎
2019-08-07 11:04:05
2019-08-07 11:04:29
今年ocamp會做組爸媽既師弟妹真係唔該要同fm講清楚呢個雙學位既弊處啊
2019-08-07 11:08:19
其實單野有無犯規條 例如UGC個邊
2019-08-07 11:11:56
靠哂你
除咗#1啲資訊,系方根本乜細節都講唔岀
保障唔到學生安全唔講(其實都好緊要)
1+2+1個設計令學生兩頭唔到岸
唔同學派唔同手勢
北大都唔多駛寫文
讀完返嚟中大即刻做萬六字fyp
俾學生質到口啞,仲厚顏無恥咁強推
2019-08-07 11:13:47
嗰日開會聽學生代表講,好似都推得好急
有冇機會無跟足程序
2019-08-07 11:26:31
2019-08-07 11:30:29
2019-08-07 11:34:26
2019-08-07 11:35:51
push
2019-08-07 11:35:51
鄧思穎做左系主任之後係咪喺中文系打橫行仲記得以前佢成日join學生d活動 原來一場公關show
2019-08-07 11:42:47
整合返前文
好似力推大灣區、送中學位
2019-08-07 11:47:19
薄大幫推!
中大好撚多大陸人
明明係反共背景
2019-08-07 11:48:37
感動
2019-08-07 11:55:59
推上報啊屌
2019-08-07 11:58:12
何生是第一個不做到退休的系主任,自行選擇退下來不做行政,文學院院長根本就無選過,有人推薦都不想做呀,ICS院長完全無實權鬼有勁過中文系系主任,下年有人肯接任就隨時會退,搞清楚事實先啦
2019-08-07 12:04:32
你講無實權,咁佢係對中文系無實權啊,我無話有

你做研究其實都係睇資源,睇UGC,有研究有資源先係「真.權」,唔係決策權啊大佬

權鬥既野,我只係唔會輕易信有人係無辜利申:有出席諮詢會,關心中文系送中並努力發表意見

其實好似工程學院都送清華?有冇得兩個系一齊對抗啊
2019-08-07 12:06:43
呢單野可以話係可以走嘅灰色地帶都走哂咁滯,學位頒授方面係跟足香港法例1109章規程26第4分項:
規程26
4.
教務會可接受學生在教務會為此目的而認許的另一所大學或高等學府以註冊學生身分修讀的某段時間,作為該學生為取得學士學位的資格而需修讀的時間的一部分: (1991年第114號法律公告;1994年第453號法律公告)
但該名學生除非符合以下條件,否則不得獲頒授學士學位 ——
(a)以香港中文大學錄取生的身分修讀一項認可課程,為期最少2學年;及 (1991年第114號法律公告;1994年第453號法律公告;2007年第233號法律公告)
(b)以香港中文大學錄取生的身分修讀的時間及在另一所大學或高等學府以註冊學生身分修讀的時間合計不少於3學年。 (1994年第453號法律公告;2007年第233號法律公告)
(c)(由2007年第233號法律公告廢除)

姐係話讀2年中大已經可以出本科學位證書畀佢,而條條文都無講明係同一時間唔可以obtain另一個本科學位所以理論上佢個做法係無違章嘅。

而學費應該當Exchange 咁玩,個會到有講過個計劃始於2016年(姐係沈祖堯都有分),咁耐之前開始plan呢啲法律嘢一定研究好囇
2019-08-07 12:13:06
清華係econ同cs
2019-08-07 12:13:34
咁其實係咪只可以咬住佢「送中」,揀左北大?
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台潮流台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台成人台黑 洞