CNN:香港警察好像以記者為目標。

232 回覆
2716 Like 10 Dislike
2019-06-12 20:50:43
Push
2019-06-12 20:50:57
2019-06-12 20:51:50
2019-06-12 20:52:09
2019-06-12 20:52:13
幫推
2019-06-12 20:52:19
push
2019-06-12 20:53:22
班狗根本係國家機器 逗份糧 最後連自己良知都無撚埋
2019-06-12 20:53:55
2019-06-12 20:53:55
2019-06-12 20:54:42
公安死全家
2019-06-12 20:54:46
仲唔宣布武器出口禁運?
2019-06-12 20:55:18
2019-06-12 20:55:34
2019-06-12 20:55:35
如你手上有關於今天(2019年6月12日) 香港警察對市民 記者 議員 使用不必要的暴力的圖片 影片 聲音檔案 請用以下方法發送到各大媒體! 請廣傳!

If you have any visual evidence or audio recordings of Hong Kong police exerting excessive and unnecessary violence on protesting Hong Kong citizens, journalists, and legislative officials today (9th June. 2019), please send them to the media attached below! Please spread this message!

BBC News
WhatsApp: +44 7555 173285
Email: yourpics@bbc.co.uk

NBC NEWS
WhatsApp: +1-646-858-9310
Telegram: +1-646-858-9310
Email: tips@nbcuni.com

The Guardian
Whatsapp: +44 7867 825056
2019-06-12 20:56:06
push
2019-06-12 20:56:46
2019-06-12 20:57:17
2019-06-12 20:57:24
push
2019-06-12 20:58:29
要打打我地 走去蝦記者企圖扼殺新聞自由
2019-06-12 21:00:34
Push!
2019-06-12 21:00:35
2019-06-12 21:01:59
警察一定係攰咗先咁樣
幾千警察都換咗 2-3 更, 都仲係咁攰
大家再咁搞落去, 到時警察真係會控制唔到自己
2019-06-12 21:03:03
2019-06-12 21:04:36
Push
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台潮流台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台成人台黑 洞