CNN:香港警察好像以記者為目標。

232 回覆
2716 Like 10 Dislike
2019-06-12 20:05:07
CNN:香港警察好像以記者為目標。

片段顯示,有警察以胡椒噴劑向一名攝影記者瞄準噴灑。

https://edition.cnn.com/asia/live-news/hong-kong-protests-june-12-intl-hnk/h_453b786151ee5e04b5fe72aafb1f7c80?fbclid=IwAR2HiYuo9uuFv9bMboRdXWtpVmcTTcpZktK8TG0jTb8khn97thM5l0mI5Ws
2019-06-12 20:05:34
push
2019-06-12 20:05:51
Push
2019-06-12 20:06:06
2019-06-12 20:06:11
推香港公安上Reddit全球首頁 集中post (ver.2)
https://lihkg.com/thread/1209677/page/1
入嚟一齊推爆佢
2019-06-12 20:06:45

最好推到死公安冇得出國
2019-06-12 20:06:51
http://sendvid.com/5cyngkq9
好撚明顯記者係目標
2019-06-12 20:07:50
pish
2019-06-12 20:08:47
2019-06-12 20:08:49
2019-06-12 20:08:54
2019-06-12 20:09:02
2019-06-12 20:09:06
2019-06-12 20:09:10
2019-06-12 20:09:19
2019-06-12 20:09:39
屌佢老母!!!
2019-06-12 20:09:46
2019-06-12 20:09:54
2019-06-12 20:10:23
push
2019-06-12 20:10:40
上次比cctvb拍撚左柒警記撚到而家
2019-06-12 20:10:48
2019-06-12 20:10:55
第一滴血就係記者
2019-06-12 20:10:57
2019-06-12 20:11:20
p
2019-06-12 20:11:31
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台潮流台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台成人台黑 洞